REKLAMAČNÍ ŘÁD

Každá reklamace je pro zákazníka velkou nepříjemností, každou reklamaci se tedy snažíme vyřešit co nejlépe a nejrychleji. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Délka záruky

 • ● Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu.
 • ● Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
 • ● Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.
 • ● V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
 • ● U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

 • ● Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. 
 • ● Jako záruční list slouží nákupní doklad.
  ● Žádáme kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce.
 • ● Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
 • ● Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
 • ● Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • ● Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@slusny.net a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
 • ● Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • ● Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: SLUSNY - Ing. Jakub Kroutil, Budečská 39, Praha 2, 12000.
 • ● Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny.
 • ● Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (jméno, zpáteční adresa, tel.číslo.).
 • ● Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží.
  ● Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu.
 
Záruka se nevztahuje

 Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • ● neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením (bouchnutí o zem, přetahování závitu!!!, vyndaní či čištění ložiska špatným způsobem,  atp.)
 • ● jakýmkoliv zasažením do vzhledu yoya či jeho úpravami
 • ● používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • ● zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • ● zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 Upozorňujeme, že yoya jsou vyrobena velmi přesně, celý mechanismus je složitý a je třeba s nimi tedy zacházet patřičně opatrně.

 

Způsob vyřízení reklamace

 • ● V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
 • ● Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • ● To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • ● Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 • ● Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
 • ● Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • ● V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
 • ● Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • ● Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
 • ● Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • ● Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.).